Natuurbeheer

Biologische boerderij

Wij houden van ons biologische bedrijf: van ons vee en ook van ons land. Wij gaan hier op een zo duurzaam mogelijke manier mee om, goed rentmeesterschap wordt dit ook wel genoemd. Iedere boer doet dit op een manier die bij hem/haar past. Wij doen dit op geheel ‘eigen wijze’ .

Boeren Beef is aangesloten bij Natuurbeheer Nederland | Biologische boerderij Boeren Beef

Natuurinclusieve landbouw

Natuurinclusief boeren, voor ons geen nieuwe term, is een duurzame landbouw, economisch rendabel met een optimaal beheer van natuurlijke hulpbronnen. Voor ons houdt dit een hechte samenwerking in met de natuurbeschermde organisaties. Wij pachten niet alleen gronden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, maar durven ons ook partners van deze partijen te noemen. We zijn in gesprek en informeren elkaar over ontwikkelingen. Gezamenlijke kennis en kunde is daarbij de basis. Door elkaars agenda te kennen, kunnen we beheer van natuurterreinen optimaliseren en elkaar versterken in het behalen van onze doelen. We hebben elkaar hard nodig.

In de loop der jaren is de kostprijs van agrarische producten onder druk komen te staan, waardoor de boer noodgedwongen efficiënter is gaan werken om zo zijn boterham te kunnen blijven verdienen. Natuurinclusief boeren en zeker in deze mate van samenwerking met natuurbeschermende organisaties vereist een aangepaste kijk op het werk. Zo oogsten wij nagenoeg al ons grasland pas na 15 juni, wat de biodiversiteit ten goede komt. Ook het broedseizoen is voor de meeste broedparen dan voorbij en de reekalveren kunnen zelfstandig hun toevlucht elders zoeken. Uiteraard checken we voorafgaand en tijdens het maaien van het land de aanwezigheid van deze soorten en houden hier rekening mee. Dit doen we o.a. door van binnenuit het land naar buiten toe te maaien, zodat aanwezig wild natuurlijk vluchtgedrag kan vertonen. Daarnaast laten we, indien nodig, stukken gewas staan waar zich broedparen in bevinden.

Wij beheren zowel landerijen in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer (boswachterij Gees) als Natuurmonumenten (Mantingerzand) rondom onze boerderij in Drenthe. Door het toekomstig realiseren van een verbinding tussen deze gebieden kunnen zowel planten als dieren zich gemakkelijker verplaatsen. Hiermee wordt in het gehele gebied de biodiversiteit verbeterd. Wij denken hier samen met andere bewoners, ondernemers en natuurorganisaties over mee.

Staatsbosbeheer

Op enkele kilometers van onze biologische boerderij ligt boswachterij Gees, ook wel de Geeserstroom of de Mepperhooilanden genoemd. Wij beheren hier zo’n 100 hectare land van Staatsbosbeheer. Samen stemmen we het natuurbeheer af, en kijken we hoe we stappen kunnen maken op diverse vlakken. Zo experimenteren we in dit gebied bijvoorbeeld met het oogsten van pitrussen. Deze pitrussen nemen de overhand in het gebied wat voor de belangen van beide partijen niet wenselijk is. Het gebied wordt hierdoor minder aantrekkelijk voor broedparen en er is minder voedsel voor het vee. Door de pitrussen te oogsten en deze als strooisel in onze potstallen te gebruiken gedurende de winterperiode dienen we de belangen van beide partijen en sluiten we de kringloop nog meer.

Wil je meer weten over de mogelijkheden in dit gebied qua recreatie etc.? Kijk dan op de pagina van Staatbosbeheer.

Natuurmonumenten

Een stukje achter onze Drentse biologische boerderij ligt het Mantingerzand en daaraanvast de Mantingervelden. Het Mantingerzand is een Natura 2000 gebied en bekend om zijn jeneverbesstruiken. Tegenover onze boerderij ligt het kanaal de Verlengde Middenraai. Het (voormalig) landbouwgebied hiertussen, waar ook onze boerderij in ligt, is vanaf Nieuw-Balinge tot aan de Mantingerdijk aangekocht door Natuurmonumenten. Dit gebied is een nieuw inrichtingsgebied en zal gebruikt worden om water vast te houden en zo een hydrologische buffer te creëren. Ook beperkt het de verdroging van het aangrenzende Mantingerzand en draagt het bij aan het herstel van het watersysteem.

Op dit moment beheren wij circa 30 hectare land in deze polder, voornamelijk rondom onze Drentse boerderij en iets verderop in de straat. Het natuurbeheer dat wij hier op toepassen staat in het tekenen van verschraling van de grond en (daardoor) verbetering van de botanische samenstelling. Dit jaar is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwde inrichting van dit gebied. Dit loopt samen op met het realiseren van een ecologische verbinding tussen Boswachterij Gees en het Mantingerzand. Op dit moment worden de verschillende mogelijkheden voor inrichting in dit gebied in kaart gebracht en getoetst. Naar verwachting zal in 2021 gestart worden met het realiseren hiervan. Wil je meer weten over de achtergrond van dit gebied? Kijk dan op de pagina van Natuurmonumenten.